СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

СУРГАЛТЫН ОРЧИН

ЭШ, СУДАЛГАА

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭН

БАГШ, АЖИЛЧИД

Сургалтын орчин

Одоо тус салбарын бүрэлдэхүүнд Байгууламжийн сорил, шинжилгээний, Хөрсний механикийн, Метал бүтээцийн, Зураг төслийн автоматжуулалтын лабораториуд, Барилгын мэргэжлийн сургалтын Горхийн ам, Хэрлэн голын хөвөөн дэхь дадлагын полигон зэрэг сургалтын баазуудаас гадна, Оношлогоо, зураг төсөл, судалгааны “Реконстракшн” төв, Геотехникийн судалгааны төв, “Автодеск”-ийн эрх бүхий сургалтын төв, Хөрсний механик, динамикийн судалгааны профессорын баг зэрэг сургалт, эрдэм шинжилгээний туслах нэгжүүд харьяалагдаж сургалт, судалгаанд туслах үйлчилгээг эрхлэн ажиллаж байна.

Ном, сурах бичиг: