Төслийн үе шатууд

Энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр Монголын талаас Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль (ШУТИС), Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (ХААИС), Монгол-Германы Хамтарсан Ашигт Малтмал Технологийн Их Сургууль (МГТИС) Европын холбооноос Швед улсаас Лундийн Их Сургууль, Эстонийн Таллиний Техникийн Их Сургуулиуд хүрээлэн буй орчин, тэр дундаа сэрүүн бүсийн эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын салбар дахь өөрсдийн туршлагаа хуваалцахаар хамтран оролцож байна. Төсөл нь нийт таван үндсэн үе шаттайгаар хэрэгжинэ. Үүнд:

  • Ажлын Багц 1: Холбогдох судалгаа Хариуцагч – ШУТИС

Төслийн судалгааны хамаарал бүхий албан байгууллага, инженерүүд, барилгын компаниудаас судалгаа, санал асуулга авна. Энэ судалгаа нь ирээдүйд бэлтгэгдэх инженер, мэргэжилтнүүдийн мэргэших чиглэл, судалгааны салбарыг тодорхойлоход чухал үүрэгтэй юм.

  • Ажлын Багц 2: Сургалтын хөтөлбөрийн хөгжүүлэлт, хэрэглэгдэх лабораторийн тоног төхөөрөмж Хариуцагч - Лундийн Их Сургууль

Энэ шатанд хамтран оролцогч их, дээд сургуулиуд төслийн хүрээнд хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн бакалавр болон магистрын түвшний хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулах буюу шинэчилж, сургалтын материал бэлдэх, лабораторийн тоног төхөөрөмжийг захиалж авах, багшлах боловсон  хүчнийг бэлдэх зэрэг үйл ажиллагаа явагдана. Түүнчлэн сургалтын бүтэц, бүртгэл, амжилтай суралцах шалгууруудыг тодорхойлох нь энэ шатанд багтана.

  • Ажлын Багц 3: Чанарын Баталгаажуулалт Хариуцагч - Таллинний Техникийн Их Сургууль

Үр дүнтэй хамтран ажиллах багуудыг бүрдүүлэх

Багш, оюутнуудаас төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүдийг судалсны дараах судалгаа авах

  • Ажлын Багц 4: Олон нийтэд түгээх, хэрэгжүүлэх Хариуцагч - МГТИС

Оролцогч сургууль бүр төслийн талаарх цахим хуудас хийх 

Европт оюутан солилцоогоор суралцах талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэх

Европын Холбооноос хамтрагч сургуулиуд болон хэрэгжүүлэгч сургуулиуд оролцсон олон нийтэд мэдээлэх өдөрлөгүүдийг зохион байгуулах

Лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын талаарх мэдээллийг хамтрагч сургуулиудад өгөх

Төслийг олон нийтэд хүргэх төлөвлөгөөг боловсруулж, ажиллах

  • Ажлын Багц 5: Менежмент Хариуцагч - Лундийн Их Сургууль

Төслийн удирдагч, менежментийн баг, болон гүйцэтгэх багууд хамтран төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх