БИС-Сургалтын хөтөлбөр

Тус салбар нь Монгол улсад инженер, технологийн дээд мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн ууган салбар бөгөөд өнөөдөр “Барилгын инженер”, “Барилгын менежмент” сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хариуцан ажиллаж байна.

Барилгын инженерийн салбар өнөөдөр бакалаврын шатны сургалтыг  өдөр, эчнээ сургалтаар явуулж байна. Иргэний ба Үйлдвэрийн барилгын инженерийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийг 2005, 2013 онд, магистрын сургалтын хөтөлбөрийг 2007 онд улсын хэмжээнд магадлан итгэмжлүүлсэн бөгөөд  бакалаврын сургалтаар инженер техникийн салбарт магадлан итгэмжлэгдсэн анхны хоёр мэргэжлийн хөтөлбөрийн нэг нь Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженерийн сургалтын хөтөлбөр болсон юм. Түүнчлэн сургалтыг үйлдвэрлэлд ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдэд боломж олгох зорилгоор магистрын зайн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хичээлийг электрон хэлбэрээр явуулж эхлээд байна. 2019 онд Барилгын инженерийн хөтөлбөрийг дотоодод болон олон улсад магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг эхлүүлж байна.

Бакалаврын хөтөлбөр:

“Барилгын инженер” багцад

 • “Иргэний ба үйлдвэрийн барилга”,
 • “Авто замын барилга”,
 • “Усны барилга, байгууламж”,
 • “Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи”,
 • “Гүүрийн барилга” мэргэжлийн хөтөлбөрүүд хамрагдаж байна.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР хөтөлбөрийн сургалтын зорилго:

Онолын үндэслэл сайтай мэдлэгийг системтэйгээр эзэмшсэн, бие даах, багаар ажиллах болон мэргэшлийн өндөр чадвартай, судалгаа хийх, зохион байгуулах мэдлэг, чадварыг практик дээр хослуулан эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвартай, шинийг санаачлагч бакалаврын зэрэгтэй барилгын инженерийг бэлтгэх.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР хөтөлбөрийн сургалтын зорилтууд:

 • Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хэрэгжүүлж салбар, байгууллагын хөгжлийг шинэ түвшинд хүргэхүйц инженерийн орчин үеийн онол, арга зүй, технологийг эзэмшүүлэх;
 • Онолын мэдлэгийг практикт ашиглаж, бүтээлчээр хэрэгжүүлэх дадал, чадвар эзэмшүүлэх;
 • Туршилт, судалгаа хийх арга барил эзэмшүүлэх;
 • Барилгын инженерийн технологийг эзэмшсэн, манлайлах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, мэргэжлийн болон нийгмийн ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэх.

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн :

Барилгын инженерийн хөтөлбөрөөр амжилттай суралцан төгсөгч нь дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ. Үүнд:

 1. Математик, байгалийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг;
 2. Барилгын инженерийн суурь мэдлэг;
 3. Барилгын инженерийн мэргэшсэн түвшний мэдлэг;
 4. Барилгын төслийн удирдлагын талаарх ойлголт;
 5. Барилга, байгууламжийн туршилт шинжилгээ хийх, үр дүнг боловсруулах, дүгнэлт гаргах чадвар;
 6. Нийгэм, эдийн засаг, эрүүл ахуй, хүмүүсийн аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны нөлөөг бодолцон барилга байгууламжийг төсөллөх чадвар;
 7. Багаар ажиллах чадвар;
 8. Мэргэжлийн ном, сурах бичгийг гадаад хэл дээр ашиглах чадвар;
 9. Мэргэжлийн асуудлыг танилцуулах, тайлбарлаж ойлгуулах чадвар;
 10. Барилгын ажилд дэвшилтэт болон цахим арга хэрэгслийг хэрэглэх чадвар;
 11. Ахисан түвшинд болон мэргэжил дээшлүүлэхээр суралцах чадвар;
 12. Барилгын төслийг гүйцэтгэхдээ мэргэжлийн ёс зүйг баримтлах чадамж;

Олон улсын ангиллаар “D073202” кодтой“ “Барилгын инженер” хөтөлбөрөөр дээрх мэргэжлийн ангийн оюутнууд эхний 2 жилд ерөнхий суурь хичээлүүд болон мэргэжлийн суурь хичээлийн ихэнхийг цөм хөтөлбөрөө судална. Барилгын инженерийн салбар хөтөлбөрийн энэ хэсгийн хэрэгжилтийг хариуцан зохицуулах үүрэг хүлээхийн хамт “Иргэний ба үйлдвэрийн барилга”, “Барилгын менежмент” мэргэжлүүдийн мэргэшүүлэх хичээлийн сургалтыг бүрэн хариуцдаг.

 • Барилгын инженер
 • Барилгын геотехник
 • Хөрсний механик ба буурь суурь
 • Байгууламжийн шинжилгээ
 • Менежмент (Барилгын менежмент)

Докторын хөтөлбөрүүд:

 • Барилгын бүтээц
 • Барилгын механик
 • Хөрсний механик ба буурь суурь

Барилгын инженерийн хамтарсан хөтөлбөр:

Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж эхэлсэн “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн хүрээнд Японы их дээд сургуулиудын төлөөллүүдийг багтаасан консорциумтай хамтран “Барилгын инженер”-ийн  хамтарсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж 2015 оны намрын улирлаас мөрдөж эхлэв. Ингэснээр эхний 2,5 жил ШУТИС-д суралцан, үргэлжлүүлээд 2 жил  Японы их, дээд сургуулиудад суралцан дүүргэснээр хоёр сургуулийн бакалаврын хос дипломтой төгсөх боломж нээгдсэн юм.