Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт
  • Удирдлага зохион байгуулалтын схем
  • Дотоод чанарын баталгаажуулалтын бодлого, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөө 
  • Дотоод чанарын баталгаажуулалтад оролцогч болон сонирхогч  талуудын оролцоо
  • Хөтөлбөрийн үнэлгээнд хийсэн судалгааны үр дүнгүүд

Нэмэлт холбоос

  • ДБСБ-ийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын зөвлөмж