Магистрын мэргэжлүүд

Монгол улсын “Боловсролын тухай мөн Дээд боловсролын тухай” 2002 онд батлагдсан хуульд нийцүүлэн Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 2002, 2007, 20011, 2013 онуудад гаргасан дүрэм, журмыг баримтлан “Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль” дээд боловсролын зэрэг олгох сургалт зохион байгуулан явуулдаг.

“Магистр”-ын зэрэг олгох сургалтын гол зорилго:

Магистрантурт бакалаврын зэрэгтэй хүнийг элсүүлэн судалгааны арга зүй эзэмшүүлж, шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлээр гүнзгийрүүлэн, нарийн мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрийн нэр

Мэргэжлийн индекс

Мэргэжил

     1.      

Архитектур, хот төлөвлөлт

073102 01

Архитектур

     2.      

073102 02

Архитектур, Хот төлөвлөт

     3.      

Хүрээлэн буй орчны инженер

073201 01

Хүрээлэн буй орчны инженер

     4.      

073201 03

Халаалт, агаар сэлгэлт

     5.      

073201 04

Ус хангамж, ус цэвэрлэгээ

     9.      

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж

073202 01

Барилгын инженер

 10.      

073202 02

Гүүрийн барилга

 11.      

073202 03

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

 12.      

073202 04

Хөрсний механик ба буурь суурь

 13.      

073202 05

Барилгын геотехник

 14.      

073202 07

Усны барилга, байгууламж

 15.      

073202 08

Байгууламжийн шинжилгээ

 16.      

073202 09

Барилгын бүтээц, эдлэлийн технологи

 17.      

073202 10

Барилгын үйлдвэрлэлийн технологи

 18.      

073202 11

Авто зам, Авто замын барилга

 19.      

Байгалийн шинжлэл (Хамтарсан хөтөлбөр)

052202 02

Усны менежмент 

    20.   052202 02 Усны нөөц экологи

 21.      

Менежмент ба удирдахуй (Хамтарсан хөтөлбөр)

041302 01

Менежмент (Барилгын менежмент)