Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 5 чиглэлийн нэг нь нийгмийн хариуцлага юм.

Зорилго: Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан  манлайлагч их сургууль болно.

Зорилтууд:

  1. Иргэний боловсрол, шинжлэх ухааны соён гэгээрэлд хувь нэмэр оруулна.
  2. Эрх тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээг үзүүлнэ.
  3. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дорвитой хувь оруулна.
  4. Мэргэжлийн үйлчилгээний хүртээмж, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  2021-2022 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах, бүрдүүлэх зорилгоор авсан арга хэмжээ

2.Д. Дашжамц багшийн нэрэмжит танхимын нээлт

3.Ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор оюутны зөвлөлтэй хамтран “Хандлагаа өөрчилж, хамтдаа хөгжье” аян

4.Ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, дэг журмыг баримтлах ажлын хүрээнд “Ахмад-залуу багш нарын залгамж холбоо” сургалтын арга зүйн өдөрлөг

5.“Инженер, технологийн дээд боловсрол” MJEED төслийн хүрээнд хамтарсан хөтөлбөрөөр Японы их дээд сургуульд суралцан төгсөж ирсэн оюутнуудын уулзалт

6.Хот төлөвлөлт, барилгын зураг төслийн “ЭН ЭЙ ПИ ГРУПП” ХХК-тай  хамтран зохион байгуулсан “I AM IMPORTANT-2022” арга хэмжээ

7.Ажил олгогчийн нэгдсэн өдөрлөг – 2022

8.Мэргэжил сурталчилгаа – 2022

9.ХАБЭА, ISO-ийн сургалтууд