ХБОИС- Сургалтын орчин

Одоо тус салбарын бүрэлдэхүүнд Барилгын дулааны физик, агаарын судалгааны,  Байгалийн, ундны болон бохир усны хими, Хүрээлэн буй орчин, усны микробиологийн шинжилгээний лабораториуд сургалтанд ашиглаж байна.

Ном, сурах бичиг: