МЭНДЧИЛГЭЭ

СУРГАЛТЫН АЖИЛ

СУРГАЛТЫН ОРЧИН ЭШ, СУДАЛГАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ОЮУТАН БАГШ, АЖИЛЧИД ХОЛБОО БАРИХ

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарын тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулж байна. Үүнд:

 • Барилгын дэвшилтэт бүтээцийн судалгаа
 • Тогтворгүй бүтэцтэй ул хөрсний механикийн судалгаа
 • Барилга, байгууламжийн оношлогоо
 • Төмөрбетон бүтээцийн удаан эдлэгдэх чадвар
 • Орон зайн нимгэн ханат бүтээцийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн тооцоог автоматжуулах
 • Газар хөдлөлтийн идэвхитэй бүсэд баригдах барилгын норм дүрмийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн чанарын үнэлгээ, сэргээн засварлалт
 • Автозамын шороон далан, хучилтын бүтээцийн ус, дулааны горимын судалгаа
 • Галд тэсвэртэй барилгын бүтээц
 • Барилга байгууламжийн төлөв байдалд хөрсний усны түвшний нөлөө
 • Барилгын бүтээцийг үл эвдэх аргаар турших

Барилгын инженерийн салбарын харьяанд судалгааны профессорын 1 баг, судалгааны 4 төв үйл ажиллагаа явуулж, эрдэм шинжилгээ болон гэрээт ажлууд гүйцэтгэж байна.

Гүйцэтгэсэн ажлууд:
 

Төвүүд, профессорын баг: