БИС-Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Сүүлийн жилүүдэд барилгын салбарын тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг явуулж байна. Үүнд:

 • Барилгын дэвшилтэт бүтээцийн судалгаа
 • Тогтворгүй бүтэцтэй ул хөрсний механикийн судалгаа
 • Барилга, байгууламжийн оношлогоо
 • Төмөрбетон бүтээцийн удаан эдлэгдэх чадвар
 • Орон зайн нимгэн ханат бүтээцийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн тооцоог автоматжуулах
 • Газар хөдлөлтийн идэвхитэй бүсэд баригдах барилгын норм дүрмийн судалгаа
 • Барилгын бүтээцийн чанарын үнэлгээ, сэргээн засварлалт
 • Автозамын шороон далан, хучилтын бүтээцийн ус, дулааны горимын судалгаа
 • Галд тэсвэртэй барилгын бүтээц
 • Барилга байгууламжийн төлөв байдалд хөрсний усны түвшний нөлөө
 • Барилгын бүтээцийг үл эвдэх аргаар турших

Барилгын инженерийн салбарын харьяанд судалгааны профессорын 1 баг, судалгааны 4 төв үйл ажиллагаа явуулж, эрдэм шинжилгээ болон гэрээт ажлууд гүйцэтгэж байна.

Гүйцэтгэсэн ажлууд:
 

Төвүүд, профессорын баг: