2022-2023 оны хичээлийн жил

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд  2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд

1.ШУТИС-ИЙН "ШИНЭ ОЮУТАНД ЗОРИУЛСАН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР" ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ