Төрийн сан, тэтгэлэг

Зөвхөн эрэлттэй мэргэжилд оюутны хөгжлийн зээл олгогдох бөгөөд БАС хувьд Барилгын Материалын Үйлдвэрлэлийн Технологи, Хаягдал Боловсруулах Технологи  мэргэжлүүд зээлд хамрагддаг.