“Advanced Curriculum on Energy Efficient Buildings in Extreme Continental and Sunny Climate (CEBEC)” төслийн санхүүжилтээр байгуулагдсан ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ БАРИЛГЫН ЛАБОРАТОРИЙГ салбарын инженерүүдэд танилцуулав.

“Тогтвортой хөгжил-Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл -2023” эрдэм шинжилгээний хурал 2023 оны 4 сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдаж, салбарын инженер, техникийн ажилчид, судлаачид, төрийн ба төрийн бус байгууллагын нийт 70 гаруй хүн оролцсон ба хурлын эхэнд БАС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбарт Европын Холбооны санхүүжилттэй СЕВЕС төслийн хүрээнд байгуулагдсан лабораторийг танилцуулж, хурлын завсарлагаагаар танилцуулгыг тарааж, “Барилга дахь сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглалт” хичээл судалж буй ХАСК мэргэжлийн 3-р курсийн оюутнууд лабораторийн тоног төхөөрөмж дээр хэмжилт, туршилт хийж оролцогчдод үзүүлэв.