Зорилго

Энэ төслийн зорилго нь Европын их дээд сургуулиудын эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламжийн талаарх мэдлэг туршлагaaс хуваалцах, инженерчлэлийн болон байгаль орчны чиглэлд Монголын их, дээд сургуулиудын сургалтын чадавхыг нэмэгдүүлэх юм.

Их, дээд сургуулиудын шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, сургалтад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах, болон багшлах боловсон хүчнийг бэлдэх зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх замаар дээрх зорилгод хүрэх боломжтой.

Төслийн тухайлсан зорилтууд:

  1. Бакалавр болон магистрын түвшинд эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламжийн чиглэлээр шинээр хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, заагдаж буй хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах
  2. Холбогдох тоног төхөөрөмж, сургалтын материал болон цахим сургалтын хэрэгсэл аргачлалуудыг хөгжүүлэх
  3. Багшлах хүний нөөцөд хамтрагч их дээд сургуулиудтай мэдээлэл, мэдлэг солилцож, хамтран ажиллах талд дэмжлэг үзүүлэх
  4. Хамтрагч их дээд сургуулиудын хооронд багш, оюутан солилцооны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
  5. Төсөлд оролцож буй их дээд сургуулиудыг лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр дэмжлэг үзүүлэх
  6. Салбартаа ажиллаж буй инженерүүдэд сургалт явуулах
Холбоотой цэсүүд