АС - Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Тэнхим байгуулагдсан эхний он жилүүдэд багш нар

 • Монголын архитектурын түүхэн дурсгалт барилгын архитектур
 • Хот төлөвлөлтийн архитектур
 • Барилгын физик техникийн судалгаа
 • Монгол гэрийн архитектур сэдвээр эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн бол 1980,1990-ээд
 • Монголын уран барилгын түүх, аялал жуучлалын архитектур
 • Монгол гэр- үндэсний уран барилга
 • УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөө – үйлдвэрийн районы архитектур
 • Амралт, рашаан сувиллын барилгын архитектур
 • Экстерьер, чимэглэх урлагийн архитектур
 • Орон сууцны архитектур, эмзэг бүлгийн хүний амьдрах орон зай орчин
 • График зураг урлал
 • Монголын дүрслэх урлагийн хөгжил ба хамгаалалтын асуудлууд сэдвээр

2010 оноос хойш архитектур, хот байгуулалтын салбарын тулгамдсан дараах асуудлуудаар Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэж байна. Үүнд:

 • Хүний амьдрах орчин, орон зайн архитектур
 • Хүртээмжтэй дизайн
 • Хотжихуйн ухаан
 • Уламжлалт сууц, интерьер, чимэглэх урлаг
 • Архитектурын онол, хөгжлийн чиг хандлага нутагшилт бүс нутаг, хот суурин төлөвлөлт
 • Ландшафтын архитектур, нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай
 • Монголын архитектур, хадгалалт, хамгаалалт, сэргээн засварлалт
 • Эрчим хүчний хэмнэлт, ногоон барилга
 • УБ хотын архитектурын хувьсал
 • Хүүхдийн архитектур зэрэг болно

Архитектурын салбарын харьяанд зураг төсөл судалгааны төв харьяалагдаж, архитектур, хот төлөвлөлтийн судалгаа, зураг төслийн гэрээт ажлуудыг гүйцэтгэж байна

Холбоотой цэсүүд